آزمایشگاههای برق

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   حسن   رودی بیدگلی   2470   hroodyb@kashanu.ac.ir      کارشناس آزمایشگاه الکترونیک 
 2   محمد رضا   فتاح راوندی   2437 ,2917   mr.fattahr@gmail.com      کارشناس آزمایشگاههای دیجیتال 
 3   پرویز   نوروزی   2471